Gahunda ya PEACE muri COVID-19

Gahunda ya PEACE izamura abanyetorero basanzwe ibaha imyuga ikwiriye, maze ikabatuma kuzana impinduka. Izi mfashanyigisho zizafasha itorero ryawe mu guhangana n’ibyifuzo bikomeye mu itorero ndetse n’abaturanyi, zinakangurira buri munyamuryango kubaho ubuzima bwo gukunda bagenzi bacu nk’uko twikunda.

Play Video

Ivugabutumwa

Fasha abanyetorero bawe gutera imbere mu murimo, gukoresha imitungo yabo neza, ndetse no kudahungabana mu bijyanye n’imari.

Inyigisho zigufasha kwirinda ndetse no kurinda abaturanyi bawe mu buryo bw’umwuka, umubiri, n’imitekerereze.

Inyigisho ku buryo mwagaburira abaturanyi, uburyo mwatangira, ibiribwa, ndetse n’uburyo mwakwirinda muri kugabura.

Inyandiko n’izindi nyigisho zigufasha gusangiza abanyetorero n’abaturanyi urukundo rwa Yesu.

Inyigisho​

Share These Resources with Others:

Doing Church During COVID-19

Tegura inyigisho zawe ukoresheje izi nyigisho zishingiye ku ijambo ry’Imana kandi zijyanye n’ibihe turimo.

Ibikoresho wafashisha imiryango yo mu itorero ryawe muri ibi bihe, byaba ibyo kwigishiriza abana mu rugo cyangwa uburyo bakwirinda guhangayika.

Ibikoresho bifasha mu gusabana n’abantu mutegeranye, byaba ibyo kuyobora amatsinda mato mu gihe cya guma mu rugo cyangwa ibyo gukorera amatsinda kuri mudasobwa.

Ibikoresho, inyigisho, n’imyitwarire myiza mu kwigishiriza kuri mudasobwa ukangurira abantu kumva ijwi rya Yesu ndetse n’ubwitabire.

Inyigisho

Messages from Pastor Rick Warren

Share These Resources with Others:

Our Partners